Preventie- en Integriteitsbeleid DeKiBo

Algemeen

Wij zijn van mening dat DeKiBo dat spel en bezigheden aan kinderen aanbiedt (met dieren), ook de zorg heeft voor het creëren van een veilig spelklimaat. In het nieuws worden we dagelijks geconfronteerd met ongewenst gedrag en helaas incidenteel ook bij een kinderboerderij. Stichtingen en Verenigingen die preventief beleid voeren, vergroten de kans om (seksueel) grensoverschrijdend gedrag met kinderen of dieren te voorkomen, op te sporen en aan te pakken.

DeKiBo wil de (vrijwillige) medewerkers en bezoekers een veilig spelklimaat aanbieden door actief beleid te voeren op het voorkomen van ongewenst gedrag. Daarvoor heeft DeKiBo een aantal maatregelen ingevoerd:

 1. Alle bestuursleden medewerkers en vrijwilligers (die omgang kunnen hebben met leden onder 18 jaar) beschikken over een Verklaring Omtrent Gedrag.
 2. DiKiBo onderschrijft haar gedragscode.
 3. DiKiBo onderschrijft haar Omgangsregels

In de vergadering van 5 februari 2019 heeft het Bestuur van DeKiBo aangegeven in te stemmen met dit integriteitsbeleid.

 

Gedragscode DeKiBo

Deze gedragscode is gebaseerd op onze ethische principes en heeft de volgende doelstellingen:

 • Inspireren en ondersteunen van (vrijwillige) medewerkers en stagiairs om in lijn met onze uitgangspunten en waarden van DeKiBo te handelen
 • Bevorderen van de veiligheid van (vrijwillige) medewerkers en stagiairs die voor of met DeKibo werken
 • Bevorderen veiligheid en welzijn van de dieren van DeKiBo
 • Bevorderen van professionaliteit.

Voor de uitvoering van deze o.a. deze waarden is een gedragscode opgesteld die tevens onderdeel uitmaakt van ons veiligheidsbeleid.

Als (vrijwillige) medewerker van DeKiBo dient u zich te houden aan deze gedragscode, die u de volgende verplichtingen oplegt:

 1. U dient zich te gedragen op een wijze die past bij uw positie als positief rolmodel ten opzichte van volwassenen en kinderen en als representant van DeKiBo.
 2. Zelfs in gevallen waar het gedrag niet is gedefinieerd of bedoeld in een gedragscode, beleid of waarschuwing, dienen (vrijwillige) medewerkers en stagiairs zich te onthouden van gedrag dat algemeen wordt beschouwd of kan worden beschouwd als ontoelaatbaar.
 3. U dient de relevante lokale en landelijk geldende wetgeving na te leven van Nederland, evenals de Nederlandse wetgeving, inzake het werken met volwassenen, kinderen en dieren.
 4. Als werken met volwassenen en kinderen deel uitmaakt van uw verantwoordelijkheden, in welke hoedanigheid dan ook, dient u:
 • Mensenrechten, achtergrond, cultuur en overtuigingen te respecteren, zoals is vastgelegd in de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens en het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van het kind
 • Ervoor te zorgen dat u zich gedraagt en kleedt op een wijze die respect toont als rolmodel
 • Taalgebruik en onderwerpen aan te passen aan de situatie en suggestieve opmerkingen tegen volwassenen of kinderen te vermijden; – acties of woorden te vermijden die zijn bedoeld om mensen te vernederen of te kleineren
 • Ervoor te zorgen dat uw relaties met volwassenen, kinderen en dieren niet uitbuitend of onrechtmatig zijn.
 1. Tijdens het werk is het gebruik van alcohol en drugs altijd verboden.
 2. Fotografie is normaliter toegestaan, maar vraag voordat u foto’s neemt van bezoekers en/of kinderen toestemming. Vraag specifiek toestemming als de foto’s bestemd zijn voor publicatie/Website.

(Vrijwillige) medewerkers en stagiairs voeren hun werk uit zonder onderscheid te maken op grond van religie, filosofische overtuiging, politieke kleur, ras, sekse of andere persoonlijke kenmerken.

Collegialiteit en een positief werkklimaat: collega’s dienen op positieve en correcte wijze te worden behandeld teneinde een goed werkklimaat te scheppen. DeKiBo staat geen ongewenst gedrag toe, zoals pesten, intimideren, discriminatie, agressie, geweld en seksuele intimidatie.

 1. Medewerkers, stagiairs en vrijwilligers houden zakelijke en privébelangen strikt gescheiden. Bij alle activiteiten die medewerkers ontplooien binnen het kader van het dienstverband dient het organisatiebelang maatgevend te zijn.
 2. Het is binnen bepaalde culturen en in bepaalde situaties gebruikelijk dat kleine geschenken worden gegeven en ontvangen. Dit hoeft geen probleem te zijn, maar er kleven ook integriteitsrisico’s aan het aanvaarden van geschenken. Daarom moet er uiterst zorgvuldig met geschenken of uitnodigingen worden omgegaan. Een geschenk mag nooit worden aangenomen als er een tegenprestatie aan vast zit en de onafhankelijkheid van de medewerker in gevaar zou kunnen komen. Daarom moet altijd een afweging worden gemaakt aan de hand van de volgende criteria:
 • Op welk moment wordt iets aangeboden? (bijvoorbeeld vóór of na afloop van de gunning van bijvoorbeeld een contract of dienst);
 • Staat het geschenk of de dienst in verhouding tot de werkelijk geleverde dienst? (evenredigheid en redelijkheid is vereist)
 • Bestaat het risico dat er iets tegenover moet staan?
 • Betreft het een incidenteel geval of ontvangt de persoon in kwestie vaker iets van dezelfde contactpersoon?
 • Wat is de waarde van het geschenk of de dienst. Het Bestuur van DeKiBo heeft bepaald dat het bedrag van de schenking niet hoger mag zijn dan € 50,=
 • Geschenken mogen nooit op het huisadres worden ontvangen;

Geschenken of uitnodigingen worden altijd besproken met het Bestuur of in het  werkoverleg. Zodoende kan in alle openheid worden bepaald of een geschenk of uitnodiging kan worden geaccepteerd.

 1. Het verrichten van onbetaald vrijwilligerswerk door medewerkers van DeKiBo wordt aangemoedigd.
 2. (Vrijwillige) medewerkers en stagiairs zullen de aan hen toegekende of ter beschikking gestelde materialen, uitrusting en apparatuur zorgvuldig als ‘goed huisvader’ beheren en gebruiken voor zakelijke doelen. Zij conformeren zich daarbij aan binnen DeKiBo geldende regels.
 3. Schending van deze gedragscode door DeKiBo medewerkers, stagiairs, vrijwilligers of door degenen die zijn verbonden aan programma’s en activiteiten van DeKiBo (met inbegrip van zorg omtrent vermoedens van misbruik en uitbuiting), moet na constatering direct worden gemeld aan het Bestuur van DeKiBo

Handhaving 

Indien een (vrijwillige) medewerker of stagiair de bepalingen van deze gedragscode of gedragsregels schendt, of enigerlei andere vorm van ontoelaatbaar gedrag vertoont, kan dit leiden tot disciplinaire maatregelen, zoals een waarschuwing, schorsing en beëindiging (vrijwillige) werkrelatie.

 

Omgangsregels DeKiBo

Veel grenzen in het contact tussen (vrijwillige) medewerkers, stagiairs en minderjarige bezoekers aan de activiteiten van DeKiBo zijn niet eenduidig. Het ene kind wil even op schoot zitten als het troost zoekt, het andere kind heeft behoefte aan een aai over de bol en weer een ander kind vindt het niet prettig om aangeraakt te worden. Hierover kunnen nooit exacte grenzen worden afgesproken die voor alle kinderen en in alle situaties gelden. Dat is maar goed ook, want voor veel kinderen is dichtbijheid en lichamelijk contact een voorwaarde om te groeien en plezier te hebben. Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele handelingen en contacten tussen volwassen (vrijwillige) medewerkers, stagiairs en minderjarigen, die bij ons komen, absoluut ontoelaatbaar zijn!

Daarom heeft DeKiBo voor al onze (vrijwillige) medewerkers en stagiairs Omgangsregels opgesteld. De Omgangsregels bestaan uit twee delen: regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor kinderen én (vrijwillige) medewerkers en de omschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag die het uitgangspunt is van het sanctiebeleid dat door DeKiBo wordt gevoerd. Wanneer je bij ons komt werken, als (vrijwillige) medewerker of stagiaire, vragen wij je deze Omgangsregels te ondertekenen. Hiermee verklaar je dat je de Omgangsregels kent en volgens de Omgangsregels zult handelen.

 1. De Omgangsregels voor (vrijwillige) medewerkers en stagiairs:
 • De (vrijwillige) medewerkers en stagiaire moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen kinderen en dieren zich veilig en gerespecteerd voelen.
 • De (vrijwillige) medewerkers en stagiairs dringen niet verder door in het privéleven van de minderjarige dan functioneel noodzakelijk is.
 • De (vrijwillige) medewerkers en stagiairs onthouden zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van kinderen en dieren.
 • Indien de (vrijwillige) medewerkers en stagiairs gedrag opmerkt dat niet in overeenstemming is met deze Omgangsregels en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is hij verplicht hiervan melding te maken bij het bestuur van DeKiBo.
 • In die gevallen waar de Omgangsregels niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de (vrijwillige) medewerkers en stagiairs in de geest van de Omgangsregels te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met het bestuur van DeKiBo.
 1. Omschrijving seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen en sanctiebeleid.

Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met kinderen verstaan wij: Elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, nonverbale of fysieke zin, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst wordt ervaren en/of andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht. Gedragingen die volgens de bovenstaande omschrijving vallen onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met kinderen, kunnen worden gesanctioneerd door een procedure waarin hoor en wederhoor zal plaatsvinden. De sancties bestaan uit het voor korte of langere tijd uitsluiten van (vrijwilligers) werk

Seksueel grensoverschrijdende gedragingen met kinderen of dieren waarvan het bestuur van DeKiBo oordeelt dat deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen bij politie/Justitie worden gemeld.

Deze gedragscode is  op 05-02-2019  vastgesteld door het bestuur van DeKiBo tijdens de vergadering van 05-02-2019.